<< Zpět do Eshopu

Pro hledání na webu použijte tento formulář:

Obchodní podmínky

 

I. Obecné informace

Uskutečněním objednávky a posléze koupě u firmy Black Jack Studio kupující bere na vědomí tyto všeobecné obchodní podmínky. K zboží zakoupenému u Black Jack Studio je obvykle přiložen záruční list, pokud ne lze považovat za záruční list daňový doklad či stvrzenku o platbě v hotovosti. Záznamy uvedené na daňovém dokladu a záručním listu si kupující ihned zkontroluje. Objeví-li se rozdíl mezi doklady a zbožím při dodávce zboží, případně chybějící doklad, neprodleně, nejpozději následující pracovní den od data převzetí, kontaktuje Black Jack Studio. Dodávka bude ihned prověřena a případná závada odstraněna. Po uplynutí uvedené lhůty nemusí být reklamované rozdíly uznány (§427-428 Obch.Z.). Uživatelské návody k produktům jsou dodávány vždy v českém znění.

II.Platební podmínky a cena

Ceny uvedené v internetovém obchodě Black Jack Studia jsou smluvní, sjednány na základě nabídky internetového obchodu (http://www.black-jack-studio.cz/shop.php), či individuálně dohodou emailem, faxem, telefonicky. Kupující akceptuje nabízenou cenu potvrzením závazné objednávky formulářem internetového obchodu, emailem, faxem, telefonicky. Pokud dojde k náhlému navýšení ceny (zpravidla změnu kurzu měny apod.) Black Jack Studio kontaktuje kupujícího a novou cenu s ním projedná. Kupující nemá povinnost na zvýšenou cenu přistoupit a může dohodou odstoupit od objednávky.

Black Jack Studio umožní kupujícímu provést způsob úhrady:

 • Standardním způsobem, hotovostní úhradou při dodání zboží (dobírkou). Na místě převzetí dopravce inkasuje hotovost od kupujícího. Cena obchodniho baliku je 130kc.
 • Pri platbe na účet je cena balíku 99Kč
 • V pridade objednavky nad 2000kc je doprava zdarma

Číslo účtu je: 0863110379/0800

III. Objednávka zboží

Objednávka je jednostranný závazný úkon kupujícího. V objednávce je uvedeno přesné označení zboží a jednotková cena včetně DPH. Při objednání emailem a faxem pro urychlení uvádějte na objednávkách jméno a sídlo kupujícího, IČO a DIČ , dodací adresu, je-li odlišná od sídla kupujícího (fakturační adresy). Objednávky jsou přijímány na základě vyplnění formuláře internetového obchodu, dále pak písemně poštou, emailem, faxem, telefonicky. Na základě závazné objednávky provede Black Jack Studio potvrzení objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu druh a cenu zboží. Potvrzení objednávky je uskutečněno e-mailem, příp. telefonicky (ústně). Požaduje-li kupující písemné potvrzení obj., je nutno si toto při objednání vyžádat. Black Jack Studio si vyhrazuje právo objednávku zrušit. (např. nedostupnost zboží) O zrušení objednávky Black Jack Studio neprodleně vyrozumí kupujícího. Příp. uhrazené zálohy budou v takovém případě nejpozději do 7 dnů vráceny. Vyřízením objednávky se rozumí vyexpedování ze skladu dodavatele na adresu udanou kupujícím. Obvyklá doba k vyřízení objednávky činí 0-3 pracovních dní od podání objednávky kupujícím.

Regulérní nárok na zrušení závazné objednávky kupujícím vznikne jen po předchozí dohodě s Black Jack Studiem na návrh ke zrušení objednávky. V případě, že nebyl ze strany kupujícího v objednávce specifikován mezní termín platnosti objednávky, nevzniká překročením obvyklého termínu dodávky o méně než dvojnásobek (6 dní) automaticky nárok ke zrušení objednávky kupujícím. Zrušení může být učiněno vzájemnou dohodou bez uplatnění nároku na smluvní pokutu ze strany Black Jack Studia, nevznikne-li tím Black Jack Studiu újma (zboží je již na cestě apod.). V případě neodebrání zboží kupujícím do 15 dnů od expedice zboží má Black Jack Studio nárok fakturovat smluvní pokutu ve výši 30% z ceny neodebrané objednávky, nedohodne-li se s kupujícím jinak. Tímto není dotčen nárok Black Jack Studia na náhradu způsobené škody.

IV. Přeprava a odběr (převzetí) zboží

Black Jack Studio zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím (dodací adresa) obvykle do druhého pracovního dne po dni expedice. Kupující hradí náklady spojené s přepravou uvedené při editování objednávky. Dodavatel nese všechna rizika spojená s přepravou zboží (ztráta, zničení, poškození zboží) tak, aby kupujícímu nevzniklo nebezpečí vzniku škody při přepravě spojené s jeho objednávkou, a to za předpokladu, že kupující při převzetí zásilky od přepravce (DPD, pošta – Obchodní balík) bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a kompletnost zboží, aby v případě částečné ztráty (úbytku) nebo poškození zboží dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škody u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně (nejpozději následující den) vyrozumí Black Jack Studio (emailem). Po vzájemné dohodě může být kupujícímu ihned expedováno nové zboží. Při reklamaci služby Obchodní balík lze uplatnit reklamaci do následujícího pracovního dne po převzetí/doručení na dodací poště. Při osobním odběru zboží od Black Jack Studia, kupující ověří úplnost dodávky v místě odběru ihned.Pokud závazně objednané zboží nebude kupujícím uhrazeno/přijato a bude vráceno zpět dodavateli a nebo zboží se specifikací osobní odběr nebude kupujícím vyzvednuto a zaplaceno do 10 dnů po splatnosti faktury nebo zálohové faktury (výzvy k odběru), vyhrazuje si Black Jack Studio právo stornovat objednávku a požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty dle bodu III. V případě, že kupující nepřevezme zásilku zboží opakovaně expedovanou na jeho přání, je povinen uhradit vedle smluvní pokuty (nedojde-li k převzetí) dle bodu III též marně vynaložené dopravní náklady v plné výši. 

V. Reklamace zboží

Black Jack Studio zajistí opravu nebo výměnu vadného zboží kupujícímu. V oprávněných případech v záruční době je oprava či výměna provedena zdarma. Placenou opravu či výměnu při dopravě ke kupujícímu je nutno uhradit bez prodlení v den obdržení zboží (výjimečně následující pracovní den). Stejným způsobem je nutno reklamovat neúplnost či nekompletnost reklamovaného zboží. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí být brán zřetel.

VI. Záruka

Doba trvání záruky je uvedena v záručním listě, není-li uvedena jedná se zpravidla o 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem vystavení daňového dokladu nebo záručního listu (je-li vystaven). V případě výměny zboží v záruce se záruka neprodlužuje, je-li zbývající záruka na zboží delší než 6 měsíců. Záruka se nevztahuje zejména na závady:

 • způsobené neoprávněným zásahem (porušení ochranných pečetí, plomb nebo nálepek)
 • neodborným zásahem do zařízení
 • způsobené v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou atp.
 • nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci zboží
 • neodbornou instalací zařízení nebo jiným mechanickým poškozením
 • provozem zařízení v prostředí s nadměrnou prašností, teplotou nebo vlhkostí vzduchu, není-li k tomu výrobek určen a uzpůsoben
 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN (špatné uzemnění, přepětí a podpětí, výkyvy napětí v síti)
Porušení nebo odstranění garančních nálepek na zboží může mít za následek ukončení záruční doby a záručního servisu.

 

VII. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením číslo objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
 • Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek
 • musí byt v původním nepoškozeném obalu,
 • nesmí být použité,
 • musí být nepoškozené,
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),
 • s dokladem o koupi.
 • Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti 4.6.2007 a nahrazují veškerá předchozí ustanovení, zvyklosti prodeje a vyřizování reklamací.

 


Kosmetické a nehtové studio Black Jack   |   tel: +420 777 247 399   |   email: info@black-jack-studio.cz